Уважно ознайомтеся з текстом цього Договору!
Якщо Ви не згодні хоча б з одним із його положень, Ви не можете бути Замовником і укласти Договір надання освітніх послуг з Виконавцем,
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Слободяник Олександр Олександрович.
Довідки можна отримати за телефоном +380637922686 або e-mail moc.liamg%409102gne.kaepsi

ДОГОВІР
КУРСІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ «ISpeak_eng»

Про надання додаткових освітніх послуг№__________ від _____________ р.
Фізична особа-підприємець Слободяник Олександр Олександрович, в особі директора — Слободяника Олександра Олександровича, що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі ВИКОНАВЕЦЬ, та ЗАМОВНИК Громадянин/Громодянка __________________________ (ПІБ батьків, або особи, яка досягла 18років)

Предмет договору.Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника надати освітню послугу сфері позашкільної освіти. 
Обов’язки та права Виконавця.
1. Виконавець зобов’язаний:● Надати замовнику додаткову освітню послугу, а саме позашкільне вивчення іноземних мов.● Забезпечити дотримання прав учасників освітнього процесу відповідно до законодавства України.● Інформувати Замовника про правила та умови здійснення освітнього процесу та надання додаткових освітніх послуг, вимоги щодо організації, про права i обов’язки під час надання та отримання таких послуг.● Забезпечити перебування учасника освітнього процесу у приміщенні, що відповідає санітарно-технічним вимогам та правилам пожежної безпеки.● Розвивати творчі здібності й інтереси дитини. Здійснювати надання додаткових освітніх послуг з застосуванням індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу.● Використовувати у роботі з учасником освітнього процесу сучасні інноваційні педагогічні технології та задіювати до надання освітніх послуг висококваліфікованих педагогічних працівників.● Зберегти місце за учасником у випадку ii захворювання a6o санаторно-курортного лікування за умови своєчасного попередження Виконавця.
2. Виконавець має npaвo:● Самостійно добирати освітні програми, посібники, методики навчання учасників освітнього процесу.● Комплектувати групи за віковими та різновіковими ознаками.● Приймати здорового учасника освітнього процесу до перебування на Курсах, в разі offline навчання.● Зобов’язати Замовника або ïx довірених осіб дотримуватися Правил та умов здійснення освітнього процесу, надання додаткових освітніх послуг на Курсах.● Вносити пропозицій та рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу.● Розірвати даний Договір за умови невиконання обов’язків Замовником та невчасного внесення оплати, попередньо повідомляти Замовника за п’ять календарних днів.
Обов’язки та права Замовника
3.1. Замовник зобов’язаний:● Своєчасно вносити плату за отримання освітніх послуг у розмірі i у строки встановлені цим Договором.● Виконувати вимоги цього Договору, рекомендацій Виконавця, дотримуватися правил та умов здійснення освітнього процесу, організації перебування учасника освітнього процесу на Курсах.● Вчасно інформувати Виконавця про відсутність учасника освітнього процесу та вказувати причини відсутності.
3.2. Замовник має право:● Ознайомитися з правилами та умовами здійснення освітнього процесу, організації перебування учасника освітнього процесу на Курсах.● Користуватись освітніми послугами та вимагати від Замовника виконання вимог цього Договору.● Розірвати даний Договір за згодою сторін.● Вносити пропозиції що до покращення роботи Курсів.
4. Порядок розрахунків та термін дії договору● Вартість додаткових освітніх послуг, що надаються Замовнику оплачуються на попередній платній основі згідно існуючих тарифів. ● Замовник вносить плату повністю до п’ятого числа поточного місяця за поточний● У разі початку відвідування учасником освітнього процесу у середині місяця, вартість частини місяця розраховується згідно фактичної кількості уроків, яка має бути до кінця місяця.● У разі порушення умов Договору з боку Замовника оплата за додаткові освітні послуги не повертається.● Оплата за надання додаткових освітніх послуг на Курсах здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

5.Відповідальність сторін.● Виконавець додаткових освітніх послуг несе відповідальність перед Замовником у розмірі суми підтвердженої місячної передоплати.● Виконавець додаткових освітніх послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані у Договорі.● Замовник послуг несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у заяві на додаткові освітні послуги.● В інших випадках невиконання a6o неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.● Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком форс - мажорних обставин.● У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець додаткових освітніх послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані у Договорі .
6.Зміна i розірвання Договору● Виконавець додаткових освітніх послуг в односторонньому порядку може вносить зміни у Договір.● При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець зобов’язаний ознайомити Замовника зі змінами не менше ніж за 7 (сім) днів до набуття ïx у дію.● Договір може бути розірвано за згодою сторін на підставі письмової заяви від Замовника на паперовому носії або на електронну пошту moc.liamg%409102gne.kaepsi .
Реквізити сторінВиконавець: ФОП Слободяник Олександр Олександровичкод 3297912856IBAN UA513052990000026002011605462
Замовник: ПІБ _______________________________Паспорт/ІД карта ______________________________проживає за адресою _____________________________ телефон ______________________________________
Виконавець ________________________________ Олександр Слободяник 

Замовник __________________________________/ ___________________